top of page

Nieuwe Wegcode op komst in 2025

Na ongeveer 50 jaar, met een herzieningsproces van ongeveer 20 jaar, vindt de Belgische Wetgever het tijd om de Wegcode te moderniseren.


Mensen verplaatsen zich niet meer op dezelfde manier als 50 jaar geleden. Deze hervorming past zich aan nieuwe gewoonten aan en geeft iedereen een eerlijkere plaats op de openbare weg, met als doel de veiligheid van elke weggebruiker te maximaliseren, met bijzondere aandacht voor actieve weggebruikers.


Deze herziening van de Wegcode, dat al bijna 20 jaar in de schuif zat, sluit volledig aan bij de nieuwe mobiliteitsgewoonten. Dit biedt een kader dat de ontwikkeling van een veiligere en steeds minder vervuilende mobiliteit mogelijk maakt en aanmoedigt, en dat is cruciaal gezien de klimaatuitdaging (CVP_DossierDePresse-V2_20230609_OrR_NL_AnV.pdf (belgium.be)).wet wegverkeer
nieuwe wegcode

Minister van Mobiliteit Gilkinet splitst de vernieuwingen op in vijf pijlers:


1. Iedere weggebruiker de juiste plaats op de openbare weg toekennen


In 2023 is het cruciaal om de manier waarop we de openbare weg delen te heroverwegen. Dit is gericht op het bereiken van een beter evenwicht in de ruimte die we toewijzen aan elke weggebruiker. Dit nieuwe evenwicht draagt ook aanzienlijk bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen, waardoor duurzame mobiliteit gemakkelijker te kiezen is. Het streven naar dit nieuwe evenwicht ondersteunt onze doelstelling van geleidelijke decarbonisatie van het transport door de weg beter in te richten voor actieve gebruikers, fietsers en voetgangers.


2. Bevorderen van actieve mobiliteit


In lijn met onze klimaatdoelen is het essentieel om een kader te scheppen waarbinnen actieve en duurzame mobiliteit veilig kan floreren. Het verplaatsen van de focus van een code gericht op autogebruik naar een code die erop toeziet dat iedereen een plek heeft, is de meest effectieve manier om mensen aan te moedigen om te wandelen en de fiets te nemen, allemaal in alle veiligheid.


3. Versterken van verkeersveiligheid


De strijd tegen dodelijke verkeersongevallen heeft de hoogste prioriteit. Het doel om het aantal zwaargewonden en doden tegen 2030 te halveren, met het oog op het bereiken van de "Visie 0" tegen 2050, is de ambitie van het All For Zero-plan. De nieuwe Wegcode zal met essentiële verkeersveiligheidsmaatregelen een extra instrument bieden om dit doel te bereiken, wat van groot belang is voor ieders veiligheid, vooral voor de meest kwetsbaren.


4. Zorgen voor helderheid, coherentie en leesbaarheid


De huidige Wegcode stamt uit 1975, en in de afgelopen 48 jaar zijn er talloze wijzigingen doorgevoerd. Meer dan honderd van deze wijzigingen zijn nog steeds van kracht en sommige zijn volledig verouderd. De opeenvolgende aanpassingen hebben de Wegcode vaak onleesbaar en soms zelfs onbegrijpelijk gemaakt. Het is van groot belang dat verkeersregels begrijpelijk zijn om veilig en met respect voor anderen te worden toegepast.


5. Een moderne Code die aansluit bij de huidige tijd


Onze manier van verplaatsen is niet meer hetzelfde als 50 jaar geleden. Innovatieve initiatieven en technologische ontwikkelingen om mobiliteit te vergemakkelijken en te decarboniseren nemen snel toe, evenals de diversiteit aan vervoerswijzen. De mentaliteit rond mobiliteit verandert, en de tijd waarin de auto de norm was, ligt ver achter ons; multimodaliteit heeft zijn intrede gedaan. De wetgeving moet hierop inspelen en een eigentijds perspectief bieden.


Maar wat verandert er nu exact aan de Wegcode? (CVP_DossierDePresse-V2_20230609_OrR_NL_AnV.pdf (belgium.be))


Voetgangers

• Het parkeren van tweewielers (fietsen, bromfietsen, motorfietsen) op de trottoirs moet altijd 1,5 m vrije doorgang laten voor de voetgangers (art. 20);

• Of het nu op of naast de rijbaan is, de afstand tussen een bewegend voertuig en een voetganger moet minstens 1 meter zijn, en 1,5 meter buiten de bebouwde kom. Dit geldt voor alle voertuigen (art. 34);

• Een kruispunt diagonaal oversteken mag waar er een verkeersbord “vierkant groen voor voetgangers” is (art. 33);

• Groepen voetgangers die ‘s avonds of ‘s nachts reizen kunnen nu kiezen tussen het gebruik van verlichting (één aan de voorkant en één aan de achterkant van de groep) of het dragen van een retro-reflecterende vestje voor elk lid van de groep (art. 44).


Fietsen

• Een nieuw verkeersbord op een fietspad maakt het gebruik ervan optioneel. Het blijft nog wel verplicht met het bord D7 (art. 9 + art. 69);

• Fietsen op trottoirs is nu toegestaan tot 11 jaar, voorheen was dat 9 jaar (art. 9);

• De grootte van groepen fietsers is veranderd: een groep fietsers wordt nu geacht 10 of meer leden te hebben (tegenover 15 voorheen) en maximaal 100 leden (tegenover 150 voorheen). Er gelden dan specifieke bepalingen: de mogelijkheid om op de rijbaan te rijden, om met z’n tweeën naast elkaar te rijden, het hebben van signaalgevers en het hebben van een begeleidend voertuig (art. 38);

• Een kruispunt diagonaal oversteken mag daar waar er een verkeersbord “vierkant groen voor voetgangers” is (art. 35); • Fietsers (en tweewielers) mogen nu traag rijdende voertuigenrijen voorbijsteken (art. 17) art. 17);

• De lijst met vereisten voor de uitrusting voor fietsers is sterk vereenvoudigd en gestandaardiseerd (art. 81);

• Wanneer bord B22 aanwezig is, kunnen fietsers en speedpedelecs nu door rood of oranje licht rijden om linksaf te slaan (naast de mogelijkheid om rechtsaf te slaan of rechtdoor te gaan, mits ze andere weggebruikers voorrang geven) (art. 65);

• Wanneer er niet genoeg ruimte is om een fietspad aan te leggen, maar wanneer het verkeer op de rijbaan gevaarlijk kan zijn, kan de wegbeheerder fietsen op trottoirs toestaan. Op deze gedeelde trottoirs behouden voetgangers absolute voorrang (art. 11).


Speedpedelecs

• Nieuwe toegang tot voetgangerszones, stapvoets en met respect voor voetgangers en andere weggebruikers (art. 29);

• Nieuwe toegang tot speelstraten (art. 30);

• Net als andere bromfietsen moeten speedpedelecs specifieke regels volgen wanneer ze in groep rijden (art. 38);


Bromfietsen B

• Verplichting om de rijbaan te gebruiken en niet het fietspad als de maximumsnelheid 50 km/u of minder is (art. 9)

• Bromfietsen B mogen bij éénrichtingsverkeer nu alleen de rechterhelft van de rijbaan gebruiken (art. 9)


Motorfietsen

• Verkeersbord C35 (inhaalverbod) geldt nu ook voor motorfietsen (art. 66);

• Motorfietsen mogen nu gebruik maken van de reddingstrook, dat wil zeggen de ruimte dat die auto’s (verplicht) vormen tussen twee rijstroken in geval van file (art. 13);

• Parkeren op de weg moet in het verlengde van de rijbaan gebeuren; het mag niet meer loodrecht (art. 20);

• De wegbeheerder kan ervoor kiezen om het parkeren van motorfietsen op trottoirs in een zone te verbieden.


Auto

• Einde alternerend parkeren (halfmaandelijks) (art. 29);

• De bestuurder en passagier (meerderjarig) kunnen nu worden beboet als de passagier geen gordel draagt (art. 42);

• Bij defect voertuig of in geval van ongeval is het inschakelen van alle richtingaanwijzers verplicht (indien mogelijk). Anders moet de gevarendriehoek op een afstand van 100 m worden geïnstalleerd op autosnelwegen en andere snelwegen (art. 52);

• Verplicht gebruik van lichten, inclusief stand- en dimlichten, bij slecht zicht: net als mistlichten, wanneer zicht onmogelijk is op een afstand van minder dan 100 meter (art. 44).


Verder heeft de Minister nog een aantal zaken vooropgesteld met het oog op het harmonieus samengaan van diverse actoren in het verkeer:


a) Rustig samengaan van vervoersmodi

• Het verbod op stilstaan komt bovenop het parkeerverbod (art. 21):

- waar de doorgang van trams zou worden belemmerd;

- op parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

- op busbanen;

- op fietspaden D9, D11, D13 en D15;

- op rotonden.

• Verkeersborden die het verkeer op busbanen regelen zijn van toepassing op alle (door de wegbeheerder toegestane) voertuigen die deze rijstrook gebruiken (art. 60);

• Als alleen voertuigen van openbaar vervoer zijn toegestaan op de busbaan (en andere, zoals fietsen of taxi's, als een onderbord dat bepaalt), mag een ander voertuig de busbaan gebruiken om van richting te veranderen, maar alleen vanaf het punt waar de lijn wordt onderbroken (art. 73 tot 77).


b) Verkeersveiligheid voor iedereen

• De Code van de openbare weg verduidelijkt en benadrukt de voorzichtigheidsregels die altijd voor alle weggebruikers gelden, in het bijzonder voor kwetsbare weggebruikers (art. 7);

• Het verbod op tripling (dubbel inhalen) geldt ook als het eerste dubbel ingehaald voertuig een motorfiets, een fiets of bromfiets is (art. 18);

• De veiligheidsafstand die moet worden aangehouden tot het voorliggende voertuig komt overeen met de afstand die dat voertuig heeft afgelegd gedurende een periode van ten minste twee seconden in zones waar de snelheid hoger is dan 50 km/u (art. 10);

• Retro-reflecterende vestjes zijn nu ook verplicht op snelwegen en in tunnels (naast snelwegen) (art. 52). Diversiteit en inclusie

• Genderneutrale verkeersborden;

• Parkeerverbod en verbod op stilstaan (fietsen en steps) op blindegeleidingstegels (art. 22);

• Parkeerverbod en verbod op stilstaan op plaatsen die gereserveerd zijn voor gehandicapten (art. 21);

• PBM: afschaffing van de minimumleeftijd voor het gebruik van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (inclusief elektrische steps). Ze mogen stapvoets rijden op trottoirs en daar parkeren.


Voor de nieuwe verkeersborden verwijzen wij graag door naar de nota van Minister Gilkinet: (CVP_DossierDePresse-V2_20230609_OrR_NL_AnV.pdf (belgium.be))Ignace LAPLAESE

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page