advocaat brugge, advocaat politierechtbank en advocaat politierechtbank brugge

Recente Posts

July 20, 2019

Het Hof van Cassatie heeft op 27 juni 2019 (n° F-20190627-1 (C.16.0618.F) ) geoordeeld dat de vijftien dagen-termijn in de GAS-wet niet op straffe van nietigheid werd voorgeschreven, zodat een overschrijding ervan niet tot nietigheid van de boete kan leiden.

Volgens artikel 29, § 1, van de wet van 4 juni 2013 betreffende de gemeentelijk administratieve sancties (hierna de GAS-wet), wordt diegene die een inbreuk heeft begaan, geacht van de sanctionerend ambtenaar, binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, gegevens te ontvangen met betrekking tot:

  • de vastgestelde feiten

  • de begane inbreuk

  • het bedrag van de administratieve geldboete

Deze termijn werd in dit geval overschreden.

De politierechtbank van Namen verklaart de administratieve geldboete onwettig.

Het Hof van Cassatie vernietigt deze beslissing echter, stellende dat de betrokken termijn een Ordetermijn is, waar geen sanctie werd aan gekoppeld, zodat de opgelegde boete ook n...

May 5, 2019

De Wet Hervorming Ondernemingsrecht (Wet Hervorming Ondernemingsrecht, BS 27 april 2018) heeft een nieuw artikel 1348bis in het Burgerlijk Wetboek ingevoerd, genaamd "Bewijs door en tegen ondernemingen".

De regeling betreft enkel de regels aangaande bewijs tussen en tegen ondernemingen; de bewijsvoering tegen consumenten valt dus niet onder de nieuwe regeling.

Als nieuwe regel geldt dat het bewijs vrij is, zelfs tegen geschriften in; concreet houdt dit in dat ook de oude regel van het bewijs door vermoedens of zelfs getuigen tegen de inhoud van een akte wordt aanvaard.

Zoals BAEK en VAN EESSEL echter terecht aanstippen, verhindert niets dat de wetgever wel bijzondere verplichtingen kan opleggen bv. voor het bewijs van verzekerings- of bepaalde vervoersovereenkomsten (BAEK, J. en VAN EESSEL, V., 'De Wet Hervorming Ondernemingsrecht: het einde van het handelsrecht en de triomf van ondernemingsrecht', RW 2018-19, nr. 36, 1411).

Wat natuurlijk niet veranderd is, is het feit dat...

April 13, 2019

Op 10 april 2019 verscheen het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering.

In wezen is dit de wijziging waar reeds 9 jaar op gewacht wordt, nu de wet van 21 februari 2010 een aantal wijzigingen aanbrengt in de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat. Met deze wet wordt een technisch bijsturing beoogd en getracht te verhelpen aan o...

De hervorming van het nieuwe erfrecht is een feit. Deze hervorming resulteert uit de enorme evolutie binnen onze samenleving die we de laatste decennia hebben meegemaakt. Zo zien we steeds meer nieuw samengestelde gezinnen, een daling in het aantal huwelijken, een toenemende vraag naar autonomie en een steeds ouder wordende bevolking. De huidige wetgeving met betrekking tot het erfrecht voldeed dan ook al lang niet meer aan de hedendaagse realiteit. Er werd daarom een hele hervorming met betrekking tot het erfrecht doorgevoerd. Wij nemen de belangrijkste wijzigingen onder de loep.

Overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen

Een eerste wijziging is de versoepeling van de erfovereenkomsten. Vanaf 1 september 2018 zal het mogelijk zijn om bepaalde erfovereenkomsten te sluiten. U zult daarbij afspraken kunnen maken over de geschonken waarde, uw wettelijke reserve laten vallen, instemmen met een schenking aan een niet-erfgenaam en een generatiesprong voorzien. Daarna...

September 9, 2017

Reeds bij de zesde Staatshervorming werd beslist dat het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2014 bevoegd zou worden voor de woninghuurwetgeving en de woonfiscaliteit. Zolang er geen Vlaams huurdecreet kwam, bleven de federale regels echter van toepassing. Concreet betekent dit de voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek, die betrekking hebben op de huur in het algemeen (algemeen huurrecht) en in het bijzonder op de huur van onroerende goederen, bestemd tot  hoofdverblijfplaats (Woninghuurwet). 

Belangrijk is dat het nieuw Vlaams Huurdecreet niet alleen betrekking zal hebben op de huur van woningen, bestemd tot hoofdverblijfplaats, maar ook op studentenkamers en -woningen, en zelfs op tijdelijke huurvormen zoals tweede woningen en vakantiewoningen, evenals op de verhuring van bepaalde roerende goederen, zoals caravans en woonboten.

Centraal in de nieuwe wetgeving staat het ruime begrip “een voor bewoning bestemd goed of een deel ervan”.

Misschien wel het meest interessante ond...

January 18, 2017

Uit een aantal arresten van medio december 2016 bleek volgens de mediaberichtgeving dat een verkeersboete die enkel en alleen is toegekend op basis van een nummerplaat, zonder dat de politie de bestuurder van die wagen ook effectief geïdentificeerd heeft, onwettig zou zijn.

De desbetreffende arresten betroffen boetes waarbij de politie alleen de nummerplaat haden pas daarna de bestuurder probeerde te identificeren via de kruispuntbank van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) (zoals  trouwens gebruikelijk is) en dus de bestuurder niet persoonlijk heeft geïdentificeerd.

Meteen woedde een vernietigende storm in de media, als zou, in die gevallen, de politie de privacyregels hebben geschonden. Dit was mogelijks het geval in de arresten van 2016, doch de daarin ontwikkelde redenering kan niet doorgetrokken worden voor alle flitsboetes. 

Vermits het Hof van Cassatie in die arresten duidelijk gesteld heeft dat -enkel in die dossiers- de toestemming van de...

December 17, 2016

De regering voorziet inspanningen om de uitgaven verbonden aan de realisatie van haar beleidsdoelstellingen te integreren in de evolutie van de algemene uitgavenbegroting. Teneinde het vervolgingsbeleid te versterken wordt voorgesteld om bijkomende inkomsten te laten voortkomen uit de werking van Justitie zelf en een bijdrage te vragen vanuit de kost die door het optreden van Justitie wordt veroorzaakt.


Om deze redenen wordt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten aangepast, zodat de opdecimes van vijftig naar zeventig worden verhoogd.

In de praktijk komt dit neer op een verhoging van de opdecimes van 6 naar 8.

Concreet: als u een boete oploopt van 50,00 EUR, waarvan de helft voorwaardelijk, dan bekomt u eigenlijk een totale voorwaardelijke boete van (50,00 x 8, hetzij) 400,00 EUR, waarvan u 200,00 EUR effectief dient te betalen.
 

October 28, 2016

Heeft u een snelheidsovertreding begaan of gewoonweg een glas te veel op?

Al wat voor de zogenaamde onmiddellijke inning in aanmerking komt, wordt in 2017 5 procent duurder , aldus het kabinet van minister van Justitie Koen Geens.

Een boete van 50 euro wordt dus 2,5 euro duurder. Maar ook overtredingen zoals rijden door een rood licht vallen onder dit systeem. Dat kost u nu 165 euro, en slaat dus zo'n 8 euro op.

"Andere zaken stijgen ook in prijs, en boetes worden afgestemd op levensduurte", voert het kabinet-Geens aan. Ze komen zo ook meer in lijn met de boetes in onze buurlanden, luidt het nog.

Ook boetes die de rechter oplegt, worden duurder. Vandaag worden de bedragen die de rechtbank vastlegt, vermenigvuldigd met zes. De regering zou dat optrekken naar zeven, al wil men bij Geens enkel bevestigen dat er een stijging komt.

Een verhoging van zes naar zeven is alleszins hoog. Als een rechter je bij een vluchtmisdrijf veroordeelt tot een boete van 2.000 euro, betekent dat e...

October 15, 2016

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 19 april 2016 (Cass. 19 april 2016, P.15

Veel autoverzekeringsovereenkomsten ‘omnium alle risico’s’ bevatten een uitsluitingsgrond voor het geval waarin de bestuurder een schadegeval veroorzaakt in e

Please reload

January 26, 2018

Please reload

Archief
Please reload

  • Facebook Basic Square

Advocaat 

Ignace Laplaese

© Byvoet & Laplaese 2020
 

Ezelstraat 135

8000 Brugge

Telefonisch is het kantoor op werkdagen te bereiken vanaf 14u30 via:

tel: 050/73.31.48 

fax: 050/69.14.56

email: info@advocatenkantoorbrugge.com